วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป-ทิปโก้ ๒๐ กก จำนวน ๒๐๐ ถุง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ ขนาด ๘๐X๑๒๐ จำนวน ๕๐ ผืนเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทสบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป-ทิปโก้ ๒๐ กก. จำนวน ๒๐๐ ถุง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ครั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ งานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ป้ายโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิืิ์ทอง ขนาด ๑.๒๐ เมตร X ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สาย VAF ๒X๒.๕ SQ MM.(๑๐๐M) TU จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง