วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งแขวน ยี่ห้อ Eminent ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๒-๐๐๐๘ ภายในศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น ๆ - ธงสามเหลี่ยม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบแม่น้ำน้อย เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนางจำลอง กิจพยัคฆ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทประมูล ถึงหน้าวัดบุญศิริวิทยาราม (ใหม่) หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทประมูล พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2566
จ้างเช่าเต้นท์ขนาด ๔ x ๑๒ เมตร จำนวน ๒ หลังพร้อมตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างดนตรีพร้อมเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อดอกไม้สด เพื่อใช้ในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง