วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2566
ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๕ อัน เพื่อใช้ในงานงบกลาง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี ขนาดกว้าง ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถยนต์ R ๖๑๑ จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ผ้าเย็น จำนวน ๔ แพค ตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๔๐ แพคและสปอนเซอร์ จำนวน ๑๐ ลัง เพื่อใช้ในวันฝึกซ้อมและวันแข่งขัน ตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำพู่กองเชียร์และอุปกรณ์จัดขบวนพาเหรด เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๖ คน ตามโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไม้เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพื่อใช้ในขบวนพาเหรดโครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง