วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ซื้อถุงใส่ทราย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สามเหลี่ยมกั้นจราจร จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ ชุดป้องกันโรค PPE จำนวน ๓๕ ชุด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทสบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ กล่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง