วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวััสดุอื่นๆ ผ้าใบ ขนาด ๒X๓ เมตร จำนวน ๔ ผืน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ จำนวน ๖ ลัง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พล่าสติกเกรดเอ มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน จำนวน ๑๕๐ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง