วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ขนาด ๓.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( น้ำดื่ม) จำนวน ๔๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้น ๓ ช่อง จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรืโน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๓ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศา่สตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบแม่น้ำน้อย เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนางจำลอง กิจพยัคฆ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทประมูล ถึงหน้าวัดบุญศิริวิทยาราม (ใหม่) หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทประมูล พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)