วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะเเละชุมชน ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะและสติ๊กเกอร์รถกู้ชีพ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง - เหล็กแบน ๓ นิ้ว X ๖ มิล X ๖ เมตร จำนวน ๑๐ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง