วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO น ๘๐-๖๐๘๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๖-๐๐๐๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิลโคงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ขนาด ๒.๔๐X๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนยฺ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - เก้าอี้พลาสติก จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบสแตนเลส ขนาด ๒๑ ลิตร เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อนมสดพร่องมันเนย รสจืดและถุงหิ้ว เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างค่าถ่ายเอกสารความรู้ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จำนวน ๕๙๒ แผ่น ของ กองสาธารณสุุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ขนาด ๒.๔ X ๐.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ลำโพงขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง