วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะประชุม ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด / เก้าอี้ประชุมบุนวมขาเหล็ก จำนวน ๓๐ ตัว / ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อนม UHT ไทยเดนมาร์ค รสจืด/ถุงหิ้ว ขนาด ๙X๑๘ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสาร ความรู้ เพื่อใช้ในโครงการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชฯสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ สาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ขนาด ๒.๔๐X๐.๘๐ จำนวน ๑ ป้าย ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อเกลือไอโอดีน/ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาตำบลบางพลับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ NIKON หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๖-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิตและวิชาการ ของ สำนักนักปลััดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง