วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บง-๔๓๔๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๒-๐๐๐๒ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กค-๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๖ และ รถยนต์ยี่ห้อยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน กข-๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ ของ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สายยาง จำนวน ๑๗ เมตร เพื่อใช้ในงานบริหหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โซ่/ลูกกุญแจ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพค เพื่อใช้ในโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป-ทิปโก้ ๒๐ กก จำนวน ๒๐๐ ถุง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง