วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกัับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทองหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานงแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวััสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดเล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๑๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง