วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๕๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณสามแยกถนนอินทประมูล 3 (ถนนทางเข้าวัดเดิม) ถึงสี่แยกถนนทางเข้าวัดบุญศิริวิทยาราม ด้านหนองยายคลัง หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑๔๕ ใบ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เทถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนอ่างแก้ว 2 จากบริเวณสามแยกบ้านเลขที่ 48/3 ถึงปากถนนอ่างแก้ว 2 ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน-เครื่องปั๊มลมพูม่า ขนาด ๑ HP ๒๒๐ V ความจุถังลม ๙๖ ลิตร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง