วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2567
จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเต็นท์ ๕X๑๒ เมตร และ เต็นท์ ๓X๓ เมตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กอ งการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างพลุพร้อมระบบเอฟเฟคไฟ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างวงดุริยางค์ จำนวน ๑ วง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างป้ายไวนิลฯ ๕X๒.๔ เมตร และ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ๐.๒๐X๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างป้ายถือนำขบวนพาเหรด ๓ ตำบล/ธงสีประจำตำบล ๓ ตำบล จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างสนามเเข่งกีฬา/จัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ ชุด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง