วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะ ๓๐X๔๐ / ไม้กวาดเเข็ง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เคเบิ้ลไทร์ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ ถุง เพื่อใช้ในแผนงานรักษาความสงบภายใน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างค่าป้ายไวนิล ขนาด ๓.๐๐X๑๑.๐๐ เมตร และ ป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๐X๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเช่าโดมสีขาว ขนาด ๑๒X๔๘ จำนวน ๑ หลัง / เวที ขนาด ๑๑X๔.๘๘ เมตร จำนวน ๑ เวที และเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเช่าบ้านลม จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน -ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บท-๓๒๔๙ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง