วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
ซื้อหมวก/ธง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๓๓ ชุด เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ พ.ภ. ขนาด ๘๐X๑๒๐ จำนวน ๕๐ ผืน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาแข่งขัน เข้าร่วมเเข่งขันกีฬาประเภทต่่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง/ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างบ้านลมสไลเดอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง