วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมจัดสถานที่พิธีสงฆ์/ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมพร้อมจัดสถานที่สำหรับตักบาตร/จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบภัตราหารเช้าพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อสีสเปรย์ จำนวน ๒๑ กระป๋อง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - แบบพิมพ์และค่าขนส่ง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึก Brother TN ๒๒๖๐ จำนวน ๑ กล่อง ของ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์สำนนักงาน หุ้มเบาะเก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ปากกา pental จำนวน ๑ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อเคเบิ้ลไทร์ จำนวน ๑๐ ห่อ เพื่ใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง