วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๕๕ แพ็ค เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมจัดสถานที่พิธีสงฆ์/ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมพร้อมจัดสถานที่สำหรับตักบาตร/จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบภัตราหารเช้าพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อสีสเปรย์ จำนวน ๒๑ กระป๋อง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - แบบพิมพ์และค่าขนส่ง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึก Brother TN ๒๒๖๐ จำนวน ๑ กล่อง ของ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง