วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ กล่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๔๐๔ อ่างทอง หมายเเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๔ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวััสดุอื่นๆ ผ้าใบ ขนาด ๒X๓ เมตร จำนวน ๔ ผืน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง