วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2565
ซื้อรองเท้าบูท/ถุงดำ ขนาด ๑๘๒๐ นิ้ว/ทิชชู่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ถุงดำ ขนาด ๓๐๔๐ จำนวน ๕๐๐ แพค/ถุงแดง ขนาด ๓๐๔๐ จำนวน ๑๐๐ แพค เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๒๒,๗๐๐ ใบ และทรายจำนวน ๓๒ คิว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อกระสอบทราย จำนวน 10,900 ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน ๓๘๕ คิว และกระสอบทราย จำนวน ๓๕,๐๐๐ ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพิื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน 420 คิวและกระสอบทราย จำนวน 7,300 ใบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)่ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาขนย้ายดินและถมดิน เกรดปรับดินลงหินคลุก บริเวณริมแม่น้ำน้อยตั้งแต่วังปลา ถึงบ้านอาจารย์สมศักดิ์ สนใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓๐ ผืน เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓๐ ผืน เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง