วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ สำหรับประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างแก้ว จำนวน ๘๐ ครัวเรือน (ต้นแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รางปลั๊กเหลี่ยม ๖ เหลี่ยม เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางหมึกในตัว) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นพื้นสำเร็จ ยาว ๒.๕๐ เมตร ลวด ๔ เส้น จำนวน ๒๐ แผ่น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างรื้อถอนคอล์ยร้อน+ติดตั้งคอล์ยร้อนเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Amena จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ เพื่อใช้งานกำจัดดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง