วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถม จำนวน ๒๑๑ คิิว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงสัญลักษณ์ จำนวน ๕๐ ผืน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บท 1701 อ่างทอง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๒๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษทิชชู่ จำนวน ๑ ลัง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค ๓๑๒๐ อ่างทองเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง