วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
จ้างรื้อถอนคอล์ยร้อน และติดตั้งคอล์ยร้อนเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขนาดเล็ก จำนวน ๔ ชั่วโมง เพื่อใช้ในการขุดระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ราษฎร หมู่ที่๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสด ตะปู/ลวดเส้น/กาวติิดโฟม/โฟมแผ่น/กระดาษสา เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบปประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างรถไถปรับเกรดพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างติดตั้งเวที พร้อมตกแต่งและจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเครื่องปั่นไฟ และค่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ๆ - เชือก เคียว ตะขอ มีดเหลี่ยม มีดขอ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง