วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-หินคลุก จำนวน ๕๑ คิว เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่งานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเหตุอุทกภัย กรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อใข้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้กับเด็กนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๗๔๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างบริการเต้นท์ ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๕๘ เต้นท์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองด้วยเหตุอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๖๕ จนสิ้นสุดสถานการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๐ แพค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด ๘ ฟุตพร้อมพาย จำนวน ๒ ลำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างรถไถปรับเกรดพื้นที่ เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อชุดโถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อมอบให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง