วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ยี่ห้อ FUJI XEROXDOCUPRINT P๒๖๕DW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ -๕๙-๐๐๔๙ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้อัดเกรด A -ขนาด ๔ มิล จำนวน ๔ แผ่น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีสเปรย์ จำนวน ๔ กระป๋อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณจากสะพานคลองสาหร่ายริมแม่่น้ำน้อยถึงร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4-5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2567
จ้างป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมอุปกรณ์/ปากกา/สมุด จำนวน ๑๐๖ ชุด เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง