วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ ถากถางหญ้า ถางป่าและล้มต้นไม้ จำนวน ๑๗,๙๗๐ ตารางเมตรเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชุนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ประจำเดือน ธันวามคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบแม่น้ำน้อย เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านนางจำลอง กิจพยัคฆ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทประมูล ถึงหน้าวัดบุญศิริวิทยาราม (ใหม่) หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทประมูล พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือตามสภาพพื้นที่
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ ถากถางหญ้า ถางป่าและล้มต้นไม้ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำดื้ม/กระจาดพลาสติกตาถี่ี ๑๕ ซม./กระจาดพลาสติกตาถี่ ๓๐ ซม./ถังน้ำพลาสติกมีหูหิ้ว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ๑ ครัวเรือน ๑ อถล. ๑ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ครั้งที่ ๓) ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อกระจกโค้ง จำนวน ๕ อัน เพื่อใช้ในงานงบกลาง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี ขนาดกว้าง ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถยนต์ R ๖๑๑ จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง