วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานกีฬาและนันทนาการ ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโญธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ท่อก๊อกน้ำทิ้ง รถบรรทุกขยะ ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง