วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2565
ซื้อเรือโพลีเอสเทอลีน ๓-๔ ที่พร้อมพาย จำนวน ๓๐ ลำและเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด ๘ ฟุต พร้อมพาย จำนวน ๔ ลำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยฉับพลันจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรุงรส จำนวน ๙๐๐ ชุดเพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100 % ( ๕ กิโลกรัม) จำนวน ๙๐๐ ถุง เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อไข่ไก่สด จำนวน ๑,๐๐๐ แผง เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๕๐ แพค เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป/แป้งเด็ก/ถุงหิ้ว จำนวน ๙๐๐ ชุด เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิิ์ทองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ๆ - ยาทากันยุง จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อรองเท้าบูท/ถุงดำ ขนาด ๑๘๒๐ นิ้ว/ทิชชู่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ถุงดำ ขนาด ๓๐๔๐ จำนวน ๕๐๐ แพค/ถุงแดง ขนาด ๓๐๔๐ จำนวน ๑๐๐ แพค เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อกระสอบทราย จำนวน ๒๒,๗๐๐ ใบ และทรายจำนวน ๓๒ คิว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง