วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พล่าสติกเกรดเอ มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน จำนวน ๑๕๐ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ แผ่นวัดระดับน้ำ จำนวน ๓ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊คบุค ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๒ และ ซ่อมแซม-เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณพ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเอตร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร กระบองไฟจราจร จำนวน ๓ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - ถุงดำ จำนวน ๒๐ แพค เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - ตรายาง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ไม้ถูพื้นพร้อมถังน้ำ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - ถุงมือยางอนามัย จำนวน ๑๕ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง