วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ลูกกุญแจ / โซ่ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ๒๑๗/๗๐ R ๑๕ C บริดสโตน จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๖-๐๐๐๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ สำหรับประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างแก้ว จำนวน ๘๐ ครัวเรือน (ต้นแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง