วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓๐ ผืน เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓๐ ผืน เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ โอโตเมติกสตาร์ท จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนถบพตร ปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ สายส่งน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว และ โซแนกซ์ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ ชุดกันฝน จำนวน ๑๓ ชุด เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ของ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อสายส่งน้ำ ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อสายส่งน้ำ ๓ จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง