วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นางมณีรัตน์ โพธิ์พฤกษาวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นายทรงเดช เที่ยงดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นางบุญช่วย โชติช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ นายวิรัตน์ พุ่มสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน ๓๐ คิว เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อถุงใส่ทราย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สามเหลี่ยมกั้นจราจร จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง