วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล พระพันปีหลวง (ซุ้มวงกลม) ขนาด ๓.๑๐X๓.๑๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามเเนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ป้ายของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามเเนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามเเนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 233.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,398.00 ตร.ม.ต่อของเดิมหลังโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองถึงวิหารหลวงพ่อโต หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ เล่ม เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางมะตอย ๓๐ ถุง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บง ๔๓๔๐ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค ๓๑๒๐ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง