วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภััย จากโรคพิษสุนััขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาฉีดวัคซีน สุนัขและแมว จำนวน ๑,๘๖๔ ตัว เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรียญห้อยคอและบัตร จำนวน ๑,๘๖๔ ชุด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำยลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง