วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อสายส่งน้ำ ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อสายส่งน้ำ ๓ จำนวน ๑ ม้วน เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติฯ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กระดาษ A๔ จำนวน ๖ ลัง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ ขนาด ๔๔ นิ้ว จำนวน ๑,๑๐๐ ดวง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ อัน เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๖ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง