วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๓๑๒๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๕ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพและน้ำดื่ม จำนวน ๑ ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย รายนายสรันต์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หริือการเเพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวนเด็กนักเรียน 745 คน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บันไดไม้ ๗ เมตร จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง - ใบตัด ๔ นิ้ว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง