วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอ่างแก้ว 5 บริเวณหน้าโรงสีเก่าต่อของเดิมถึงบริเวณปากทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร ไกลโฟเซต จำนวน ๑ แกลลอน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒ มัด เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เชือก จำนวน ๖.๘๗ กิโลกรัม เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง