วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงาคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒ อัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑื ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณนี้ ขนาด ๑X๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB HUP ๗ PORTS จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง