วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่-ป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชุมประชาคมการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินทประมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง