วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - ตรายาง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ไม้ถูพื้นพร้อมถังน้ำ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - ถุงมือยางอนามัย จำนวน ๑๕ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO น ๘๐-๖๐๘๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๖-๐๐๐๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิลโคงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ขนาด ๒.๔๐X๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนยฺ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - เก้าอี้พลาสติก จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ถังต้มน้ำไฟฟ้า แบบสแตนเลส ขนาด ๒๑ ลิตร เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง