วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะทำงานขนาด ๔ ฟุตพร้อมกระจก เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๓๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้กับเด็กนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง