วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รางปลั๊ก ๔ ช่อง จำนวน ๒ อัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อเคเบิ้ลไทร์ ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๖ แพค เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๑๐๐ ผืน เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการป้อองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๓.๑๐ X ๓.๑๐ เมตร เพื่อใช้ในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด ๑.๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหหารทั่่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๓๑๒๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๕ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง