วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน เนื่องจากเหตุวาตภัย รายนางกาญจนา เริงพานิช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากเหตุวาตภัย รายนางวิราวรรณ คชาโชติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนรายนางสาวสมศรี ทองสำริต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐ % จำนวน ๑๐ กิโลกรัม) จำนวน ๑,๒๗๕ ชุด ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนัักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน ๒๑๑ คิว เพื่อปรับพื้นที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อทรายอะเบท/สารเคมีฉีดพ่นยุงชนิดหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๑ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง