วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖-๕๒-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเเซม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ Acer Aspire A๕๑๕-R๕๐๓/T๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะทำงานขนาด ๔ ฟุตพร้อมกระจก เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง