วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๓๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้กับเด็กนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถม จำนวน ๒๑๑ คิิว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง