วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ยางนอก ๑๙๕-๑๔ BS จำนวน ๔ เส้น เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เทถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนอ่างแก้ว 2 จากบริเวณสามแยกบ้านเลขที่ 48/3 ถึงปากถนนอ่างแก้ว 2 ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊คบุค ยี่ห้อ ASUS เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๙ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวารสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ เล่ม เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช เอชโซนัด ๙๕ / ไกลโฟเซต จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (เหมาจ่าย) เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนอ่างแก้ว ๑๐ หลังบ้านนายประภาส เยือกเย็น ถึงบริเวณท้ายเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างแก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ๒๗ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์ทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างสำรวจประชากรสุนัขและเเมว ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๒๖๘ ตัว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง