วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงดำ ๓๐X๔๐ จำนวน ๕๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่กล้อง Nikon จำนวน ๑ ก้อน เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สาเหตุเกิดจากวาตภัยบ้านเสียหายบางส่วน ของ งานงบกลาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สาเหตุเกิดจากวาตภัยบ้านเสียหายบางส่วน ของ งานงบกลาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง