วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงสัญลักษณ์ จำนวน ๕๐ ผืน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บท 1701 อ่างทอง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๒๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษทิชชู่ จำนวน ๑ ลัง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค ๓๑๒๐ อ่างทองเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง