วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายถม จำนวน ๒๑๑ คิิว เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงสัญลักษณ์ จำนวน ๕๐ ผืน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บท 1701 อ่างทอง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๒๑ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษทิชชู่ จำนวน ๑ ลัง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง