วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๕๔๓ อ่างทอง เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค ๓๑๒๐ อ่างทองเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กพร้อมปัก จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์-เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง