วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้น ๓ ช่อง จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม-ครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๙๓ เพื่อใช้ในงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑๓ แพ็ค เพื่อใช้ในงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๔๓ อ่างทองเพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง