วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ถนนขับขี่ปลอดภัยเคร่งครัดวินัยจราจร ขนาด ๙.๗๐X๓.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งแก้วขอบอคริลิค ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๒ ชุด เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๔๓๔๐ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๒-๐๐๐๒ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๘๒ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๓ เพื่อใช้ในงานจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฉายกันน้ำแบบชาร์จไฟได้ จำนวน ๘ อัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย งานงบกลาง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง