วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๒ แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชนของ กองคลััง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างต่ออายุสัญญาเว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังโควิด ๑๙ ในชุมชนด้วยชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๑๐๐ ขวด เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังโควิด ๑๙ ในชุมชนด้วยชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 3249 อ่างทอง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลล้างตลาดไล่โควิด 19 จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน - น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดไล่โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง