วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารงานคลัง ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใบปัดน้ำฝน จำนวน ๑ คู่ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อกรวยจราจร ขนาด ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๒ อันพร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0078 เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างสำรวจประชากรสุนัขและเเมว ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (งวดที่ ๑/๒๕๖๕) จำนวน ๑,๘๖๔ ตัว เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง