วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม จำนวน ๑๐ แพ็ค เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อกรอบ A๔ หน้าใหญ่ จำนวน ๗ อัน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนัักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอ่างแก้ว ๑๐ บริเวณคอสะพานวิจารณ์โสภณ ถึงสะพานคลองสาหร่าย หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างแก้ว ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์ทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ของ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อสายยาง จำนวน ๓๐ เมตร เพื่อใช้ในโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามเเนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตลับ เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ของ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง