วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติไทย ขนาด ๒ เมตร X ๓ เมตร จำนวน ๓ ผืน เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ขนาด ๑.๒๐X๐.๘๐ เมตรจำนวน ๓ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามจอดตลอดแนว ขนาด ๑.๒ X ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ป้าย เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน เนื่องจากเหตุวาตภัย รายนางกาญจนา เริงพานิช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากเหตุวาตภัย รายนางวิราวรรณ คชาโชติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนรายนางสาวสมศรี ทองสำริต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐ % จำนวน ๑๐ กิโลกรัม) จำนวน ๑,๒๗๕ ชุด ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานวางแผนสถิติและวิชาการ ของ สำนัักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อทรายถม จำนวน ๒๑๑ คิว เพื่อปรับพื้นที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง